هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

37 6 celsius to fahrenheit

51

اگر عقل امروز را داشتیم کار های دیروز را نمیکردیم ولی اگر کار های دیروز را نمیکردیم عقل امروز را نداشتیم 37 6 celsius to fahrenheit

نمایش ادامه مطلب


56

این متنبرنده جایزهbeautiful lifeآلمان شدهمردیدرحالمرگ بودوقتیکهمتوجهمرگش شدخدا راباجعبه ایدردست دیدخدا :وقت رفتنهمرد :به این زودی؟من نقشه هایزیادی داشتمخدا :متاسفمولی وقترفتنهمرد :درجعبه اتچی دارید؟خدا :متعلقات تورامرد :متعلقاتمن؟یعنیهمه چیزهایمن ؛لباسهامپولهایم و ـ ـ ـخدا :آنهادیگرمال تونیستندآنهامتعلق بهزمین هستندمرد :خاطراتم چی؟خدا :آنهامتعلقبه زمانهستندمرد :خانواده ودوستانم؟خدا :نه ،آنهاموقتیبودندمرد :زن وبچه هایم؟خدا :آنهامتعلق بهقلبت بودمرد :پس وسایلداخل جعبهحتمابدنمهستند؟خدا :نه ؛آن متعلق

نمایش ادامه مطلب


36

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ فهمیدم ؛اونیکه ﺑﻴﺸﺘﺮ میگفت :" ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ " ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺖ !ﺍﻭنیکه " ﻗﻮﻳﺘﺮ " ﺑﻮﺩ ؛ﻛﻤﺘﺮ ﺯﻭﺭ ﻣﻴﮕﻔﺖ !اونیکه ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﻔﺖ ؛" ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩﻡ " ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩ !اونیکه ﺻﺪﺍﺵ ﺁﺭﻭﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ ،ﺣﺮﻓﺎﺵ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫﺗﺮ ﺑﻮﺩ !اونیکه ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭ ﻭﺍقعی ﺗﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ !اونیکه ﺑﻴﺸﺘﺮ " ﻃﻨﺰ " ﻣﻴﮕﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺯﻧﺪگی ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩ* پرفسور حسابی *

نمایش ادامه مطلب


37

تفاوت ایشاالله ، انشاالله و ان شاءالله درکجاست؟❌ ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم. (نعوذبالله) (استغفرالله) .❌ انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم.(نعوذبالله) (استغفرالله) .✅ ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود.(به خواست خدا) ....

نمایش ادامه مطلب


38

اگرA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zبرابر باشد با1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟ تلاش سخت (Hard work)H+A+R+D+W+O+ R+K8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98 %آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟ دانش (Knowledge)K+N+O+W+L+E+ D+G+E11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96 %عشق چگونه ؟ عشق (Love)L+O+V+E12+15+22+5=54 %خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند ، مگه نه ؟! پس چه چیز 100 % را می سازد ؟؟؟پول (Money) 

نمایش ادامه مطلب


27

نمایش ادامه مطلب


29

نمایش ادامه مطلب


31

زندگی می کنم  

نمایش ادامه مطلب


33

شیشه ها  

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان