هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

37 6 celsius to fahrenheit

آخرین جستجوها

51


http://04158o.niloblog.com/p/22

اگر عقل امروز را داشتیم کار های دیروز را نمیکردیم ولی اگر کار های دیروز را نمیکردیم عقل امروز را نداشتیم 37 6 celsius to fahrenheit

نمایش ادامه مطلب


56


http://04158o.niloblog.com/p/17

این متنبرنده جایزهbeautiful lifeآلمان شدهمردیدرحالمرگ بودوقتیکهمتوجهمرگش شدخدا راباجعبه ایدردست دیدخدا :وقت رفتنهمرد :به این زودی؟من نقشه هایزیادی داشتمخدا :متاسفمولی وقترفتنهمرد :درجعبه اتچی دارید؟خدا :متعلقات تورامرد :متعلقاتمن؟یعنیهمه چیزهایمن ؛لباسهامپولهایم و ـ ـ ـخدا :آنهادیگرمال تونیستندآنهامتعلق بهزمین هستندمرد :خاطراتم چی؟خدا :آنهامتعلقبه زمانهستندمرد :خانواده ودوستانم؟خدا :نه ،آنهاموقتیبودندمرد :زن وبچه هایم؟خدا :آنهامتعلق بهقلبت بودمرد :پس وسایلداخل جعبهحتمابدنمهستند؟خدا :نه ؛آن متعلق

نمایش ادامه مطلب


36


http://04158o.niloblog.com/p/15

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ فهمیدم ؛اونیکه ﺑﻴﺸﺘﺮ میگفت :" ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ " ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺖ !ﺍﻭنیکه " ﻗﻮﻳﺘﺮ " ﺑﻮﺩ ؛ﻛﻤﺘﺮ ﺯﻭﺭ ﻣﻴﮕﻔﺖ !اونیکه ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﻔﺖ ؛" ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩﻡ " ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩ !اونیکه ﺻﺪﺍﺵ ﺁﺭﻭﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ ،ﺣﺮﻓﺎﺵ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫﺗﺮ ﺑﻮﺩ !اونیکه ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭ ﻭﺍقعی ﺗﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ !اونیکه ﺑﻴﺸﺘﺮ " ﻃﻨﺰ " ﻣﻴﮕﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺯﻧﺪگی ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩ* پرفسور حسابی *

نمایش ادامه مطلب


37


http://04158o.niloblog.com/p/14

تفاوت ایشاالله ، انشاالله و ان شاءالله درکجاست؟❌ ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم. (نعوذبالله) (استغفرالله) .❌ انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم.(نعوذبالله) (استغفرالله) .✅ ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود.(به خواست خدا) ....

نمایش ادامه مطلب


38


http://04158o.niloblog.com/p/13

اگرA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zبرابر باشد با1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟ تلاش سخت (Hard work)H+A+R+D+W+O+ R+K8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98 %آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟ دانش (Knowledge)K+N+O+W+L+E+ D+G+E11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96 %عشق چگونه ؟ عشق (Love)L+O+V+E12+15+22+5=54 %خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند ، مگه نه ؟! پس چه چیز 100 % را می سازد ؟؟؟پول (Money) 

نمایش ادامه مطلب


27


http://04158o.niloblog.com/p/8

نمایش ادامه مطلب


29


http://04158o.niloblog.com/p/6

نمایش ادامه مطلب


31


http://04158o.niloblog.com/p/4

زندگی می کنم  

نمایش ادامه مطلب


33


http://04158o.niloblog.com/p/2

شیشه ها  

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده