هر چه دل تنگ ات میخواهد بگو....

مطالب مرتبط

501c3

50

و خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید.آری ، خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفریدنه از سر او ، تا فرمانروای او باشد.نه از پای او ، تا لگد کوب امیال او گردد.بلکه از پهلوی او ، تا برابر با او باشدو از زیر بازوی او ، تا مورد حمایت او باشدو از نزدیکترین نقطه به قلب او ،تا معشوق و محبوب او باشد. 501c3

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان